Algemene voorwaarden lidmaatschap Superboertjes en Superbaby's.

 

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid
1.1     Club: Betaald Voetbal De Graafschap B.V.
1.2     Superboertjes: naam van de kids club van Betaald Voetbal De Graafschap B.V.
1.3     Voetbalseizoen: periode van 1 juli van enig jaar tot 1 juli van het daaropvolgende jaar.
1.4     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Superboertjes. Door het lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen
2.1     Het lidmaatschap van de Superboertjes en Superbaby's  is persoonsgebonden en kan daarom niet worden overgedragen aan een derde. Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden  van Superboertjes.
2.2     Per persoon kan er maar één lidmaatschap worden aangevraagd.
2.3     De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren.

Artikel 3. Lidmaatschap
3.1     Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer) aan de club bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van de club waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen.
3.2     De aanvraag van het lidmaatschap dient te zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.
3.3     Voor het lidmaatschap geldt geen minimum leeftijd. Vanaf 1 april 2019 geldt dat het lidmaatschap automatisch stopt tot aan het einde van het voetbalseizoen waarin een lid 13 jaar  is  geworden. 

3.4     Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van één voetbalseizoen en wordt verlengd met één voetbalseizoen indien niet tijdig en correct wordt opgezegd.

3.5. Met het aangaan van dit lidmaatschap geeft u ons automatisch toestemming om foto’s e.d. te mogen plaatsen op onze website en social media waar eventueel uw kind op kan staan.

Artikel 3a. Lidmaatschap Superbaby's

Superbaby's zijn gratis lid tot en met 3 jaar (ze mogen 4 jaar in het seizoen worden en het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni). Daarna betalen ze het dan geldende tarief. Bestaande en nieuwe leden betalen tot en met hun derde jaar geen lidmaatschapsgeld. Vanaf het seizoen volgend op het seizoen waarin het kind 4 is geworden, zal het lidmaatschapsgeld geĆÆncasseerd worden (bijvoorbeeld, Guus is jarig op 5 juli en wordt 4 jaar in 2016 dan mag hij het gehele seizoen 2016-2017 nog bij de Superbaby’s meedoen. Hij betaalt dan pas in het seizoen 2017-2018 het lidmaatschapsgeld of Guusje is jarig op 28 juni en wordt 4 jaar in 2016 dan is zij het seizoen 2016-2017 al betalend lid). Superbaby’s krijgen bij aanmelding het Superbaby’s-Geschenk en zijn uitgesloten van het jaarlijkse Superboertjes-geschenk. Pas als ze betalend lid zijn geworden, hebben ze recht op het jaarlijkse Superboertjesgeschenk. Met het aangaan van dit lidmaatschap geeft u ons automatisch toestemming om foto’s e.d. te mogen plaatsen op onze website en social media waar eventueel uw kind op kan staan.


Artikel 4. Betaling
4.1     Het lidmaatschap dient via een jaarlijks doorlopende automatische incasso te worden voldaan. Het lid, of zijn wettelijk vertegenwoordiger, dient te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat. Tevens moet het correcte rekeningnummer bij de club bekend zijn.
4.2     Indien automatische incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt het lid een verzoek tot betaling. Indien niet aan dit verzoek wordt voldaan, zal het lidmaatschap automatisch worden geblokkeerd. Blokkering betekent dat het lid niet meer kan deelnemen aan Superboertjes activiteiten. De blokkering wordt opgeheven zodra de betaling is voldaan.
4.3     Degene waarvan de persoonsgegevens en het bankrekeningnummer bij de aanvraag van het lidmaatschap bekend zijn, is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Wijziging van de gegevens voor betaling dient tijdig schriftelijk aan de club bekend te worden gemaakt.
4.4     Indien bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen de betaling van het seizoen daaraan voorafgaand nog niet is voldaan, zal het lidmaatschap automatisch worden geblokkeerd.

Artikel 5. Opzegging

5.1   Het lid kan de Club schriftelijk verzoeken tot opzegging van het lidmaatschap zodat deze eindigt aan het einde van het voetbalseizoen.
5.2    De opzegging dient vóór 1 april van het lopende seizoen door de Club te zijn ontvangen.
5.3    Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is diegene tevens verantwoordelijk voor tijdige opzegging.

Artikel 6. Wijziging van de voorwaarden
6.1     De Club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. De actuele voorwaarden zijn te vinden op: www.superboertjes.nl of kunnen op verzoek aan de ouders/verzorger van het lid worden toegezonden.

Partners

  • Univé Verzekeringen
  • Voetbalshop.nl
  • NowOnline
  • Kampioensbakker Paul Berntsen